Privacy beleid:

sportmassagepraktijk Babiche, gevestigd aan Asterweg 2 8042 EA Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.

Contactgegevens

http://www.sportmassagepraktijkbabiche.net
Asterweg 2 8042 EA Zwolle
+31 6 25663166
B.B. Beck - de Haan is de Functionaris Gegevensbescherming van sportmassagepraktijk Babiche Hij/zij is te bereiken via [email protected]
Persoonsgegevens die wij verwerken
sportmassagepraktijk Babiche verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Bankrekeningnummer


 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
sportmassagepraktijk Babiche verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gezondheid
 • Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
 • sportmassagepraktijk Babiche verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • sportmassagepraktijk Babiche verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
 • belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming 

sportmassagepraktijk Babiche neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben
voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van sportmassagepraktijk Babiche) tussen zit. sportmassagepraktijk Babiche gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [aanvullen
met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

sportmassagepraktijk Babiche bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

sportmassagepraktijk Babiche verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan
een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

sportmassagepraktijk Babiche gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door sportmassagepraktijk Babiche en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met
het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

sportmassagepraktijk Babiche wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

sportmassagepraktijk Babiche neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]